Услуги > Анализ на производствени системи

Анализ на производствени системи по отношение на:

  • Пространствена организация на производствените процеси
  • Организация на производствените системи във времето
  • Разходи на труд и производствена себестойност
  • Планиране, контрол и регулиране на производството
  • Връзки с външна логистика (подизпълнители, клиенти, доставчици)
  • Използване на капацитета
  • Спомагателни и обслужващи стопанства
Copyright © TCC Ltd. 2014