Услуги > Участие в европейски проекти

Подготовка, оценка и управление на проекти и тръжни процедури

Мисия

Предоставяне на комплексни, качествени и взаимоизгодни услуги по подготовка, оценка и управление на проекти и тръжни процедури.

Конкурентни предимства на екипа

Възможност за предоставяне на комплексно обслужване с високо качество, на базата на многобройни сфери на ключови компетенции и богати познания и опит.

Предоставяни услуги

  • Подготовка, оценка и управление на проекти - консултантска подкрепа по време на процеса на кандидатстване и изпълнение на проекта, в т.ч. за проекти, предвиждащи внедряване на ERP и CRM решения по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОП РКБИ) и Програма за развитие на селските райони (ПРСР).
  • Подготовка и провеждане на тръжни процедури - изготвяне на пълно описание на обекта на поръчката; определяне на изисквания към кандидатите и участниците; изготвяне на технически спецификации; изготвяне на методика за определяне на комплексната оценка на офертите, когато критерият е „икономически най-изгодна оферта”;участие в или консултиране на комисията при разглеждането, оценката и класирането на офертите.
Copyright © TCC Ltd. 2014