Услуги > Специализирани семинари

  • Основи на Икономичното производство

Намаляването и премахването на загубите в работата на компанията водят до сериозно увеличаване на нейната ефективност. Оказва се, че у нас борбата с тях е изключително трудна. Защо стремежът към икономичност в работата среща такава съпротива?

  • Съвременен производствен мениджмънт

Често между ръководителите на търговските и на производствените звена възникват конфликт. В стремежа си към по-големи продажби нашите търговци обещават срокове и количества, които не отчитат производствените ни възможности. Това се отразява негативно на бизнеса и е основна причина за загубата на клиенти. Обичайната  практика, производството да се смята за черна кутия, която е длъжна да изпълни всички поръчки навреме и с желаното качество, може да се спре само ако всички участници във веригата „продажби-производство-доставки” разбират, че управлението на производството не е интуитивно, а почива на точно определени модели, методи и средства, изведени от дългогодишния стремеж към ефективност и съвършенство. 

  • Управление на веригите на доставки

Управлението на веригите за доставка – от компаниите, осигуряващи суровини и материали до тези, заети с реализацията на продукта при крайния клиент, е комплексна задача не само в автомобилната промишленост. Въпросите, свързани с организирането на високоефективно взаимноизгодно партньорство, при което печелят всички участници във веригата са актуални и за всички останали сфери на организираната човешка дейност. 

  • Прогнозиране и планиране на продажбите

Една от най-трудните задачи в бизнеса е свързана с  прогнозирането и планирането на продажбите. Без нейното решаване не могат да се изготвят стратегически и годишни бизнес планове, да се участва в програми за европейско финансиране, да се осигурят навреме необходимите ресурси за да се посрещнат колебанията в клиентското търсене и в крайна сметка да се води ефективен бизнес.

  • Реинженеринг на бизнес процеси

Целта на семинара е да предостави на участниците начални знания и умения по анализ и проектиране на бизнес процесите, протичащи в организацията.

  • Избор и внедряване на интегрирани системи за управление

На всички ръководители е известно, че системите от клас Планиране ресурсите на предприятието (Enterprise Resourse Planning – ERP) изискват значителниинвестиции за тяхното закупуване, внедряване и експлоатация.Малцина познават обаче техните възможности и често се случва така, че инструментът за решаване на сложни управленски задачи се превръща в проста, скъпоструваща система за регистрация на данни. За съжаление този феномен е общовалиден за българската стопанска практика. Как да се предпазим от него?

Copyright © TCC Ltd. 2014