Информация > Новини > BG16RFOP002-2.073

BG16RFOP002-2.073
06.07.2020

ТСС ООД спечели и изпълнява проект п по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособнст" 2014-2020, Приоритетна ос 2 "Предприемачества и капаците за растеж на МПС" Инестиционен приоритет 2.2. "Капацитет за растеж на МПС".

Главна цел: Осигуряване на оперативен капацитет за българските микро и малки предприятия з справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта възлиза на 10 000,00 лв., от които 85% са съфинансиране от ЕС.

Дата на сключване: 23.06.2020

Дата на приключване: 23.09.2020

 

 

Copyright © TCC Ltd. 2014